SERVIS VATROGASNIH APARATA

Detaljnije

PRODAJA ZAŠTITNE I RADNE OPREME (HTZ OPREME)

Detaljnije

PRODAJA VATROGASNIH APARATA I OPREME

Detaljnije

PRODAJA ZAŠTITNE I RADNE OPREME (HTZ OPREME)

Detaljnije

Pružanje usluga iz zaštite na radu

Pružanje usluga iz zaštite na radu

U suradnji sa našim partnerima možemo vam ponuditi uslugu obavljanja poslova iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša:

1. PROCJENA RIZIKA

Poslodavac je obavezan imati procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu. Za neispunjenje ove obveze Zakonom o zaštiti na radu predviđena je kazna od 30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za odgovorne osobe pravnih osoba.

2. ISPITIVANJA RADNOG OKOLIŠA

Najmanje jednom u tri godine potrebno je obavljati ispitivanja čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima, kemijske štetnosti) kako si se utvrdilo jesu li izmjerene vrijednosti u granicama utvrđenim propisima i normama.

3. PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Poslodavac je dužan izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Nepoštivanje ove obveze kažnjivo je novčanom kaznom od 10.000 kn za pravne osobe i 3.000 kn za odgovorne osobe.

4. ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA

Električne instalacije moraju se periodički ispitivati najmanje jednom u 4 godine. Ukoliko poslodavac ne može predočiti dokumentaciju o provedenim ispitivanjima, u provedbi inspekcijskog nadzora naredit će se pečaćenje radnih prostorija.

5. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Svi poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika, dužni su provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način u roku od 60 dana po zapošljavanju. Radnicima koji nisu osposobljeni za rad na siguran način poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom osposobljenih radnika.

6. ISPITIVANJE RADNE OPREME

Poslodavac je dužan najmanje jednom u tri godine obavljati preglede radne opreme, odnosno strojeva i uređaja radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika. Ispitivanja radne opreme smiju obavljati samo ovlaštene pravne osobe.

7. OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

U svim radnim prostorijama u kojima istovremeno radi 2 do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći na radu, te još po jedan na svakih slijedećih 50 radnika.

8. ZNAKOVI SIGURNOSTI I UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Radni prostori trebaju biti označeni odgovarajućim oznakama sigurnosti. Poslodavac je obavezan na mjestima rada istaknuti pisane upute za provedbu radnog postupka u skladu s pravilima zaštite na radu.

9. ISPITIVANJE PANIK RASVJETE

Poslodavac dužan periodički ispitivati sigurnosnu panik rasvjetu najmanje jednom godišnje. Sigurnosna rasvjeta mora označavati najkraći put iz građevine ili prostora na siguran otvoren prostor.

10. ISPITIVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE

Poslodavac dužan u propisanim rokovima ispitivati sustav zaštite od djelovanja munje (gromobranske instalacije). Redovnim ispitivanjima se smanjuje vjerojatnost nastanka šteta na građevini zbog udara munje.

11. PRAVILNIK ZAŠTITE NA RADU

Poslodavac je dužan donijeti pravilnik o zaštiti na radu ako zapošljava 20 i više radnika. To je akt kojim poslodavac utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti ovlaštenika i radnika, u dijelu u kojem ta pitanja nisu uređena Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

12. VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Poslodavci koji zapošljavaju do 49 radnika mogu vođenje poslova zaštite na radu ugovoriti s ovlaštenom tvrtkom ukoliko sami ne ispunjavaju propisane uvjete ili nemaju ugovor o radu s osobom koja ispunjava te uvjete.

 

Sve novosti


Izrada i održavanje Finder d.o.o. © sva prava pridržana