SERVIS VATROGASNIH APARATA

Detaljnije

PRODAJA ZAŠTITNE I RADNE OPREME (HTZ OPREME)

Detaljnije

PRODAJA VATROGASNIH APARATA I OPREME

Detaljnije

PRODAJA ZAŠTITNE I RADNE OPREME (HTZ OPREME)

Detaljnije

Direktiva 89/686/EEC OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA

Direktiva 89/686/EEC OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA

Zbog odstranjivanja barijera u slobodnom kretanju robe stvorene za jedinstveno europsko tržište, vrši se usklađivanje odgovarajućih tehničkih pravila i procedura dizajna, prozvodnje, testiranja i certifikata istih. Pri tome se zemljama članicama garantira da se usklađivanjem direktiva neće umanjiti već postignuti nivo zaštite.

Usklađene norme su europske norme koje su pripremljene u suglasnosti sa Općim vodičima dogovoreni između Europske Komisije i CEN/CENELEC (certifikacijska tijela) i one moraju osigurati usuglašenost sa osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima. Kod primjene europskih normi, zemlja je dužna povući svaku nacionalnu normu koja nije u skladu sa EU.

 

Direktiva za osobna zaštitna sredstva (89/686/EEC) od 21.12.1989 godine, promjenjena je u direktivu 93/68/EEC, direktivu 93/95/EES[12] i direktivu 96/58/EES[13].

 

Direktiva (89/686/EEC) odnosi se na osobna zaštitna sredstva u daljnjem tekstu navedena kao OZS, i ima zadatak osigurati da OZS štiti zdravlje i sigurnost korisnika kad se stavlja u promet. Direktiva postavlja uvjete koji diktiraju postavljenost OZS na tržištu i slobodno kretanje kroz zajednicu, kao i osnovne zaštitne preduvjete koje OZS mora ispunjavati da bi se osigurala zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika.

Prema tome: "Kao Osobno zaštitno sredstvo će se označavati bilo koje sredstvo  oblikovao za nošenje ili držanje od strane osobe zbog zaštite od jedne ili više opasnosti po zdravlje i sigurnost".

Direktivom se države članice obvezuju da će poduzeti sve odgovarajuće mjere da bi osigurali da sva OZS budu dostupna na tržištu i uvedena samo ukoliko čuvaju zdravlje i osiguravaju zaštitu korisnika bez da pri tome djeluju na zdravlje i zaštitu drugih osoba, domaćih životinja ili dobara, kad se pravilno održavaju i koriste prema njihovoj namjeni.

Direktivom su precizno određena sva prava i obaveze država članica.

OZS moraju zadovoljavati osnovne zdravstvene i zaštitne zahtjeve nabrojane u Aneksu II, što znači da omoguće normalni nivo sigurnosti OZS. Prema različitim procedurama za ocjenu kvalitete, OZS su podjeljene u tri kategorije.

Kategorije odgovaraju raznim nivoima rizika za kojih su OZS dizajnirane.

 

Kategorija

Nivo rizika

Procedure za ocjenu usaglašenosti

I

OZS sa jednostavnim dizajnom za zaštitu od minimalnih rizika

EC deklaracija za usuglašenost

II

Sva OZS koja ne spadaju u grupe I ili III

EC tipsko ispitivanje i EC deklaracija za usuglašenost

III

OZS sa kompleksnim dizajnom primjenjena za zaštitu od opasnosti koja ozbiljno mogu utjecati na zdravlje i sigurnost

EC tipsko ispitivanje , EC sistem za kontrolu kvalitete finalnog proizvoda ili sistem za kontrolu kvalitete proizvoda, i EC deklaracija za usuglašenosti

 

U prvu kategoriju pripadaju OZS za zaštitu od:

-          mehaničkog utjecaja čiji su efekti površni ( rukavice za opću manipulaciju );

-          materijala za čišćenje pri slaboj aktivnosti sa slabim efektima;

-          rizika koji se pojavljuju pri rukovanju vrućim komponentama koje ne izlažu korisnika na temperature iznad 500C ili na opasne utjecaje;

-          atmosferskih prilika koja nemaju ekstremni utjecaj (sezonska odjeća, radne i zaštitne cipele);

-          manjih utjecaja i vibracija koje ne pogađaju vitalne dijelove tijela i ne mogu izazvati velike ozljede ( antivibracijske rukavice );

-          sunčeve svjetlosti (naočale za sunce).

 

U treću kategoriju spadaju:

-          respiratorni uređaji za pročišćavanje za zaštitu od čvrstih i tekućih iritacijskih sredstava kao i od opasnih otrovnih plinova;

-          respiratorni zaštitni uređaji koji omogućuju potpunu izolaciju od atmosfere uključujući i one koje se koriste za ronjenje;

-          OZS koja osiguravaju samo djelomičnu zaštitu od kemijskog utjecaja ili ionizirajuće radijacije;

-          oprema za hitne slučajeve koja se koristi u visoko-temperaturnim sredinama, čiji su efekti usporedivi sa onim pri zračnoj temperaturi od 1000C ili više, i koji mogu, ali i ne moraju, očitavati se prisustvom radijacije, plamena ili projekcija na veliku količinu tekućeg materijala;

-          oprema za hitne slučajeve koja se koristi u nisko-temperaturnim sredinama, čiji su efekti usporedivi sa onim pri zračnoj temperaturi od -500C ili manje;

-          OZS za zaštitu od pada sa visine;

-          OZS za zaštitu od električnih rizika i opasnog napona ili OZS koja se koriste kao izolacija pri radu pod visokim tlakom.

 

Sva ostala OZS pripadaju drugoj kategoriji.

 

Prije plasiranja modela OZS na tržištu, proizvođač mora priložiti tehničku dokumentaciju čiji je sadržaj prikazan u Aneksu III. Dokumentacija mora sadržati sve važne podatke o sredstvima korištenim pri proizvodnji zbog osiguranja da je OZS u suglasnosti sa osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima.

 

EC Certifikat za tipsko ispitivanje – ukoliko model ispunjava potrebne zahtjeve, NT će izdati EC potvrdu za tipsko ispitivanje koji će reproducirati rezultate ispitivanja, ukazati na uvjete koji utječu na ovaj predmet i uključiti opise i crteže neophodne za identifikaciju odobrenog modela. Ukoliko za vrijeme kontrole NT primijeti da OZS nije u suglasnosti sa tipom opisanim u potvrdi za EC tipsko ispitivanje, potvrda se povlači.

Direktiva nalaže i vođenje sistema kontrole EC kvalitete, kojim će se svaki model OZS ispitivati, i prema njemu će se provoditi odgovarajuća testiranja. Sistem za kontrolu kvalitete koji zadovoljava važeće usklađene norme smatra se u suglasnosti sa ovim uvjetima. Prema uputi danoj od komisije, sistem koji ispunjava uvjete zadane od EN ISO 9002 smatra se da ispunjava uvjete direktive.

 

EC Deklaracija za usuglašenost – potpisivanjem ove deklaracije proizvođač potvrđuje da je OZS koje je plasirano na tržištu u suglasnosti sa odredbama direktive. .

 

CE oznake – CE oznaka je dokaz da je proizvod u suglasnosti sa svim relevantnim OZBP i europskim direktivama i da je isti bio predmet odgovarajuće procedure za ocjenu usuglašenosti. CE oznakom treba se označiti svaki predmet OZS-a koji se plasira na tržištu i na njegovo pakovanje. Ona treba biti vidljiva, čitka i neizbrisiva u doglednom periodu korištenja. Forma CE oznake je prikazana u Aneksu IV.

Na osnovu direktive 89/686/EEC usvojene su usklađene europske norme za zaštitu od raznih rizika za svaki dio tijela.

Sve novosti


Izrada i održavanje Finder d.o.o. © sva prava pridržana